ලොව පුරා වෙසක් සැමරුම්

ලොව පුරා වෙසක් සැමරුම්

ලොව පුරා රටවල් රැසක වෙසක් සැමරුම් මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා.

ඒ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංවිධානය කර තිබූ වෙසක් සැමරුම් පිළිබඳව පහතින් නැරඹිය හැකියි.

(හෙරෝෂන් බලගල්ල – ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට )

Share This