කොවිඩ් මරණ 02 ක් මෙරටින් වාර්තා වෙයි

කොවිඩ් මරණ 02 ක් මෙරටින් වාර්තා වෙයි

කොවිඩ් මරණ 02 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 561 ක්.

Share This