හෙට දිනයේදී හුදකලා බව ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශ

හෙට දිනයේදී හුදකලා බව ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශ

හෙට පෙරවරු 4.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින්

 

 

 

Share This