සැන්ඩෝ හැරිස් ජිවන රඟ මඩලින් බැස යයි

සැන්ඩෝ හැරිස් ජිවන රඟ මඩලින් බැස යයි

රංගන ශිල්පී සැන්ඩෝ හැරිස් කලාකරුවා ජීවන රඟ මඩලින් බැස ගොස් ඇති බව මහත් ශෝකයෙන් යුතුව liveat8.lk වාර්තා කර සිටී.

සැන්ඩෝ හැරිස් මහතා වේදිකා නාට්‍ය සහ චිත්‍රපට ගණනාවකට රංගන දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා.

Share This