සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කටයුතු කර තිබෙනවා.

එලෙස නියම කළ මිල ගණන් පහතින් දැනගත හැකියි.

 

Share This