ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

2022 වසරට අදාළව 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි

 

Share This