වෙසක් පොහොය දින විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

වෙසක් පොහොය දින විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

වෙසක් පොහොය දින විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරනවා

Share This