විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට පදිංචියෙන් පසුව ගෙවීමේ පහසුකම සහිතව නිවාස (VIDEO )

විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට පදිංචියෙන් පසුව ගෙවීමේ පහසුකම සහිතව නිවාස (VIDEO )

විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට පදිංචියෙන් පසුව ගෙවීමේ පහසුකම සහිතව නිවාස ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ,විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීම පරිදියි.

අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අද (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී කරුණු සඳහන් කළා.

ඒ පිළිබඳව සහ විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා කළ කතාව පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Share This