විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් ගැන ඇමති කංචනට ලැබුණු වාර්තාව

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින් ගැන ඇමති කංචනට ලැබුණු වාර්තාව

සේවක සම්මතයන් සහ කාර්යයන් පිළිබඳව විදුලිබල මණ්ඩලයේ කළමණාකාරිත්වය විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා.

අදාළ වාර්තාවෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයේ වර්තමානයේ සේවක සංඛ්‍යාව, එහි තුලනය සිදුවී ඇති ආකාරය, විවිධ කාර්යයන් වෙනුවෙන් අවශ්‍යතාවයන්, ක්ෂේත්‍රයේ මිණුම් දර්ශක, අනාගත වර්ධනයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එය ඉදිරි ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අත්‍යවශ්‍ය වන අතර වර්තමානයේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ 23,419 දෙනෙකු සේවය කරන බව සඳහන්.

Share This