මෙරට විදේශ සංචිත ඉහළට

මෙරට විදේශ සංචිත ඉහළට

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය 2.3% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

එය දෙසැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 4.3ක් ලෙස පවතී ඇති අතර මේ වනවිට ඩොලර් බිලියන 4.4 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Share This