මහජන සාමය වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව කැඳවයි

මහජන සාමය වෙනුවෙන් සන්නද්ධ හමුදාව කැඳවයි

මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමට සන්නද්ධ හමුදාව කැඳවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට කරන ලද දැනුම් දීම පහතින් දැනගත හැකියි.

Share This