පූර්ව ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක්

පූර්ව ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක්

පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් පූර්ව ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් වර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා

ඒ අනුව ගංගා ආශ්‍රිත පහත්බ්ම්වල ජීවත්වන ජනතාව අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව සඳහන්

එම නිවේදනය පහතින්

Share This