පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජංගම දුරකථන සහ විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතයට පැනවූ තහනම

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජංගම දුරකථන සහ විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතයට පැනවූ තහනම

පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ ජංගම දුරකථන හෝ විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතයෙන් පටිගත කිරීම සහ ඒවා විද්‍යුත් හා සමාජ මුදාහැරීම මින් ඉදිරියට සිදු නොකළ යුතු බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

එවැනි ආකාරයට කටයුතු නොකරන මන්ත්‍රීවරුන් සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි කතානායකවරයා සඳහන් කළේ.

 

 

 

Share This