නවසීලන්තයෙන් ඩොලර් ලක්ෂ පහක පරිත්‍යාගයක්

නවසීලන්තයෙන් ඩොලර් ලක්ෂ පහක පරිත්‍යාගයක්

මෙරට පවතින අර්බුද හමුවේ පීඩාවට පත් ගොවීන් සහ ළමුන්ට ආධාර ලබා දීම සඳහා නවසීලන්තයෙන් ඩොලර් ලක්ෂ පහක පරිත්‍යාගයක් ලැබී තිබෙනවා

Share This