දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය (LIVE)

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය (LIVE)

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් වන පාර්ලිමේන්තු විවාදය ආරම්භ වී තිබෙනවා.

එහි සජීවි විකාශය පහතින්….

 

 

 

Share This