තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළට

තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළට

තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමට තිරිඟු පිටි ආනයනික සමාගම් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Share This