තැපැල් ගාස්තු වැඩි වන්නේ මෙහෙමයි

තැපැල් ගාස්තු වැඩි වන්නේ මෙහෙමයි

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තැපැල් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ අතර එම ප්‍රමාණයන් මේ වනවිට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

එම ගාස්තු පහතින්

 

Share This