අද උදෑසන සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද උදෑසන සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද (18) සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා බවින් ඉවත් කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

Share This