තවත් අංශයක ගාස්තු ඉහළ දැමේ

තවත් අංශයක ගාස්තු ඉහළ දැමේ

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ද්‍රව්‍යවල හා උපකරණවල මිල ඉහළ යාම ඊට හේතුවයි.

ඒ අනුව ලබන 08 සිට එම ගාස්තුව රුපියල් 1,500 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින්.

Share This