කොවිඩ් මරණ 47 ක්

කොවිඩ් මරණ 47 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 47 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 2581 ක් .

Share This