කොවිඩ් මරණ 27ක්

කොවිඩ් මරණ 27ක්

කොවිඩ් මරණ 27ක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 14,232ක්

Share This