ඖෂධ වර්ග කිහිපයක මිල සංශෝධනය කෙරේ

ඖෂධ වර්ග කිහිපයක මිල සංශෝධනය කෙරේ

සෞඛ්‍ය උපකරණ සහ ඖෂධ වර්ග කිහිපයක මිල සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එය පහතින් කියවිය හැකියි.

 

 

 

Share This