ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් උද්ඝෝෂණයක

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් උද්ඝෝෂණයක

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් එරට ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනු ලැබුවා.

ඒ,ශ්‍රී ලංකා රජයයේ වැඩපිළිවෙලට එරෙහිවයි.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප සහ දර්ශන පහතින් දැක්වෙනවා.

 

(හෙරෝෂන් බලගල්ල – ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට )

Share This