උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් 05 සිට

උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් 05 සිට

දෙසැම්බර් 05 වන දින අපොස උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භවන බව මේවනවිට පැවැත්වෙන කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කළා.

Share This