ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය

දිවයිනටම පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හෙට පෙරවරු 6 ට ඉවත් කෙරෙනවා.

යළිත් හෙට සවස 6ට ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන අතර එය ඉවත් කෙරෙන්නේ පසු දින උදෑසන 5.00ටයි..

Share This