අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තුන්වන දිනය අද

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තුන්වන දිනය අද

අද (28) දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සැසිය මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ තුන්වන දිනය වන්නේ අදයි.

Share This