අන්තර්කාලීන අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම ඇරඹේ(LIVE)

අන්තර්කාලීන අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම ඇරඹේ(LIVE)

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අන්තර්කාලීන අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එය පහතින් සජීවීව නැරඹිය හැකියි.

Share This