අද සිදු කෙරෙන විදුලි කප්පාදුව

අද සිදු කෙරෙන විදුලි කප්පාදුව

අද (28) දිනයේ පැය දෙකයි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම දැනුම් දෙනවා

ඒ අනුව විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන කාලසටහන පහතින් දැකිය හැකියි

Share This