අද විදුලිය කැපෙන කාලසටහන

අද විදුලිය කැපෙන කාලසටහන

අද (24) දිනයේත් පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසන් සභාව දැනුම් දෙනවා

ඒ අනුව එම විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන කාලසටහන පහතින් දැකිය හැකියි

Share This