අද මෙතෙක්  වාර්තා වූ ආසාදිතයින්

අද මෙතෙක් වාර්තා වූ ආසාදිතයින්

අද දිනයේ (15) මේ දක්වා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 1742ක් වාර්තා වන බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

Share This