අද කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන

අද කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන

කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම අද (11) දිනයේත් ස්ථාන රැසක සිදු වනවා.

යුද හමුදාවේ දායකත්වයෙන් එන්නත්කරණය සිදුවන ස්ථාන පහතින් දැනුවත් විය හැකියි.

Share This