රිෂාඩ් සහ ප්‍රේමලාල් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

රිෂාඩ් සහ ප්‍රේමලාල් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්වන රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වනවා

Share This