නැවක් නිසා ලංකාවට සිදුවූ දේ (VIDEO)

නැවක් නිසා ලංකාවට සිදුවූ දේ (VIDEO)

යුවාන් වැන්ග් 5 චීන අධි තාක්ෂණික පර්යේෂණ හා නිරීක්ෂණ නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සුදානම් වීම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තරයේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබුණා.

මෙම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇති කළ තත්ත්වය පිළිබඳව පහත වීඩියෝවෙන් තොරතුරු දැනගත හැකියි.

Share This