තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 981ක්.

 

 

Share This