කොරෝනා ආසාදිත මරණ 02ක්

කොරෝනා ආසාදිත මරණ 02ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 02ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

Share This