අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුවක් නෑ (වීඩියෝ)

අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුවක් නෑ (වීඩියෝ)

අද (15) දිනයේ දී විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් බලාගාර ක්‍රියාකරවීමට අවශ්‍ය ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 3000ක් ලබාදීම හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බවයි එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Share This