අද දිනයේ කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දෙන ස්ථාන

අද දිනයේ කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දෙන ස්ථාන

අද (14) දිනයේ කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාගත හැකි ස්ථාන පහතින් ගොස් දැනගත හැකියි

කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබා දෙන මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුවට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

Share This